DOODLESPOTs KÖPVILLKOR

Vad roligt att du hittat till vår shop! Här hoppas vi kunna ge dig de svar du söker kring köp av våra produkter, t ex hur du kan betala för våra produkter, leveranstider eller hur vi kan hjälpa dig med reklamationer.

När du slutför din beställning hos oss och genomför din betalning har du accepterat vad som står i våra Köpvillkor. Det är därför viktigt att du läser igenom villkoren noga och förstår vad som står här. Är du osäker eller har några frågor är du alltid välkommen att kontakta oss

Kontaktuppgifter:
Nyper AB
Örnbogatan 41
167 66 BROMMA

kundservice@doodlespot.se


1. ALLMÄNT

Villkoren uppdaterades 2019-04-16

1.1           

Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du som konsument (”Du”) gör en beställning via applikationen (”Appen”) Doodlespot och tillhörande webbsidor. Avtal ingås mellan dig och Nyper AB, organisationsnummer 559110-7379 som är ägare och utvecklare av applikationen Doodlespot. I det följande kommer ”Doodlespot” användas som benämning för Nyper AB. Villkoren är enbart tillämpliga för dig som är konsument och som gör beställningar via Doodlespot. 

1.2           

För att kunna beställa via Doodlespot måste Du (i) ha fyllt 18 år eller den högre ålder som föreskrivs enligt tillämplig lag, och vara myndig i ditt hemland eller fått en målsmans godkännande och (ii) i övrigt ha rätt att ingå bindande avtal och inte vara förhindrad från att göra det under några tillämpliga lagar. Doodlespot accepterar inte kreditköp till personer som inte uppfyller ovan nämnda krav. Alla köp som genomförs hos Doodlespot sker via Doodlespots samarbetspartner för betalningslösningar och är föremål sådana egna användarvillkor som tillämpas av samarbetspartnern. Doodlespot förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra din beställning (exempelvis om Du uppgivit felaktiga personuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar).

1.3           

Doodlespot reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på Doodlespot, exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation, felaktiga priser samt prisjusteringar (såsom förändrade priser från leverantörer eller valutaförändringar) eller felaktig information angående om en vara finns i lager. Doodlespot har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. Om felaktigt pris har angetts för en vara som Du har beställt kommer Doodlespot naturligtvis att meddela dig om detta och invänta ditt godkännande av det korrigerade priset innan Doodlespot fortsätter med beställningen. All bildinformation på Doodlespot ska uteslutande ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garantera varans exakta utseende. Doodlespot ansvarar inte för information som kommer från en tredje part.

1.4           

Doodlespot, samt allt innehåll på denna, ägs av Doodlespot eller dess licensgivare. Informationen är bland annat skyddad genom immaterialrättslig och marknadsrättslig lagstiftning. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från Doodlespot.


2. AVTAL OCH BESTÄLLNING

2.1           

För att kunna göra ett köp via Doodlespot måste Du acceptera köpvillkoren. Genom att acceptera köpvillkoren förbinder Du dig att följa köpvillkoren i sin helhet, samt godkänner att Du tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av personuppgifter och cookies enligt Doodlespots Integritetspolicy.

2.2           

Ett avtal om köp ingås först när Doodlespot bekräftat din beställning och Du per e-post mottagit en orderbekräftelse från Doodlespot om att behandlingen av din order är påbörjad. Doodlespot uppmanar dig att spara denna orderbekräftelse för eventuella kontakter med Doodlespot Kundservice.

2.3           

Du som beställare är ensam ansvarig för bildrättigheter för de bilder som skickas in. Doodlespot förbehåller sig rätten att neka bilder som strider mot tillämpliga lagar, förordningar och regler.


3. KUNDUPPGIFTER M.M.

3.1           

När Du genomför en beställning kommer Du att bli ombedd att uppge vissa personuppgifter. Du ansvarar själv för att de uppgifter som Du fyller i är korrekta och fullständigt ifyllda. Information om Doodlespots behandling av personuppgifter finns i Doodlespots Integritetspolicy som är en del av dessa villkor.


4. PRISER, AVGIFTER OCH BETALNING

4.1           

Vid beställning på Doodlespot gäller de priser och den valuta som anges på Doodlespot.

Priserna anges inklusive moms för kunder som är belägna inom Europeiska unionen.

Om kunden är belägen utanför Europeiska unionens territorium är kunden ansvarig för att betala moms enligt vad som är tillämpligt inom varje jurisdiktion. Doodlespot ansvarar inte för någon sådan försäljningsskatt (moms).

Kunder utanför Europeiska unionen kan bli föremål för betalning av tullar (enligt vad som gäller inom varje jurisdiktion). Doodlespot ansvarar inte för sådana plikter.

4.2           

Doodlespot erbjuder betalning i samarbete med vissa betalningstjänster via tredje part. I vissa fall kan Doodlespot eller den tredje part som tillhandahåller betalningsmetoden komma att göra en kreditupplysning. Doodlespot förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt, aktuella betalsätt presenteras för er i samband med köp.


5. KAMPANJER OCH ERBJUDANDEN

5.1           

Doodlespot kan från tid till annan erbjuda kampanjer på Doodlespot som kan ha förmånligare köpvillkor än vad som framgår av dessa köpvillkor. Dessa förmånligare köpvillkor gäller så länge kampanjen är aktiv och för de specifika varor som anges av Doodlespot i samband med kampanjen. Doodlespot förbehåller sig rätten att när som helst återkalla sådana kampanjer. Vid avslutande eller återkallande av en kampanj gäller dessa köpvillkor utan ändringar. Erbjudanden på specifika varor på Doodlespot gäller under en begränsad tid och så länge lagret räcker.


6. LEVERANS OCH TRANSPORT

6.1           

Beställningar levereras normalt ut ifrån vårt tryckeri och ramverkstad, inom det antal dagar som anges på respektive produktsida på Doodlespot. Beställningar skickas när samtliga produkter är klara för leverans, produkter med längre leveranstid anger därför beställningens totala leveranstid.

6.2           

Doodlespot tillämpar inte delleverans om en eller flera varor i beställning ej kan levereras. De varor som kan levereras skickas och de varor som inte kan levereras krediteras kunden.

6.3           

Den förväntade leveranstiden av varan framgår på den aktuella produktsidan på Doodlespot, normalt c:a 5 arbetsdagar. Om inte annat särskilt avtalats och en leverans tar mer än 30 arbetsdagar och detta inte beror på dig som kund har Du rätt att häva köpet.

6.4           

Doodlespot förbehåller sig rätten att ändra transportsätt om det skulle visa sig att det valda transportsättet inte är möjligt för aktuell beställning. Någon extra fraktkostnad tillkommer ej i detta fall.

6.5           

Om paket ska lösas ut ska Du göra detta inom den tid som anges i aviseringen. Paket ska normalt hämtas ut personligen med giltig legitimation och kollinummer alt. ordernummer. Du får alltid en avisering som visar var och när paket ska hämtas. Avisering kan ske via e-post, vanlig post samt om Du lämnat mobilnummer, även via telefonsamtal eller SMS.

6.6           

Om Du inte hämtar ut din order ifrån ombud inom den tid som anges i aviseringen har Doodlespot rätt att debitera dig en administrativ avgift om minst 395 kr för att täcka eventuella retur- och hanteringskostnader.

6.7           

Risken för eventuella skador på beställda produkter går över på dig som konsument efter det att Du mottagit produkten (när Du hämtat den från ombud eller beställningen levererats till dig). Doodlespot ansvarar för transportrisken, d.v.s. risken för att en produkt skadas eller kommer bort under transporten till dig. Eventuella transportskador måste dokumenteras och anmälas till Doodlespots kundtjänst inom sju arbetsdagar från det tillfälle att godset mottagits. Du ansvarar därför för att avemballera och inspektera produktens skick snarast efter mottagandet av godset. Ersättning för skadad produkt ges i form av omleverans eller kreditering, ersättning kan ej ges om underlag för skada saknas.


7. ÅNGERRÄTT OCH ÖPPET KÖP

7.1           

Om inte annat följer av tvingande lagstiftning erbjuder Doodlespot inte full ångerrätt eller öppet köp eftersom tjänsten rör varor som är specialtillverkade efter konsumentens anvisningar eller som har en tydlig personlig prägel.


8. GARANTI OCH REKLAMATION

8.1           

Utöver reklamationsrätten lämnar Doodlespot 1 års garanti för sina produkter. Garantin innebär att ett fel som uppstår på din produkt presumeras ha funnits där redan vid leveransen. Du som konsument behöver alltså inte bevisa att felet är ursprungligt. Garanti för varor täcker endast ursprungliga fabrikationsfel, och därmed inte fel som uppstår vid eller efter en egen förändring av varans funktion och utseende, slitage, onormal användning, vanvård eller någon form av yttre påverkan exempelvis tapp- eller vätskeskador. Din orderbekräftelse gäller som garantibevis. 

8.2           

Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Kund som önskar göra gällande fel i beställd vara ska kontakta Doodlespot så snart som möjligt efter att felet upptäckts via de kontaktuppgifter som anges på Doodlespot. Reklamationer som görs inom två månader från det att Du upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid. Du har 3 års reklamationsrätt på varor inköpta på Doodlespot.

8.3           

Reklamationsrätten gäller ej vid felaktigt underlag som tillhandahållits av kund såsom exempelvis felaktig placering/beskärning av bilder, felstavningar & låg upplösning. Avvikelser i färgåtergivning mellan skärm och faktiskt tryck är ej skäl för reklamation om inte avvikelsen är av större art.

8.4           

Doodlespot står för eventuell returfrakt vid godkänd reklamation. Du som konsument ansvarar för att varan är paketerad på ett sådant sätt att ytterligare skador ej kan uppstå vid transport.

8.5           

När reklamerad vara returnerats och reklamationen godkänts kommer Doodlespot att kompensera dig i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Doodlespot strävar efter att detta ska ske inom 14 dagar från det att Doodlespot mottagit reklamationen, men det kan ta längre tid beroende på varans art. Doodlespot förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande lagstiftning.


9. FORCE MAJEURE

9.1           

Doodlespot ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som Doodlespot inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, extrema väderförhållanden, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Har omständigheten varat längre än två månader har både Du och Doodlespot rätt att häva köpet med omedelbar verkan.


10. ÄNDRING AV VILLKOREN

10.1         

Doodlespot förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på Doodlespot.se och i Appen. Information om när villkoren senast uppdaterats ska framgå tydligt av villkoren. Det ankommer på användaren att hålla sig uppdaterad gällande eventuella ändringar av villkoren.


11. OGILTIGHET

11.1         

Om kompetent domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i dessa Villkor är ogiltig eller icke-verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter. De bestämmelser som förklarats ogiltiga eller som inte kan verkställas kommer att ersättas av relevanta juridiska vägledningar och råd.


12. TILLÄMPNING LAG OCH TVIST

12.1         

Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med Doodlespot Kundservice.

12.2         

Om tvist ej kan lösas i samförstånd med Doodlespot Kundservice kan Du som kund lämna klagomål online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister, som du hittar via följande länk http://ec.europa.eu/consumers/odr. Lämnar du in ett klagomål via denna plattform, vidarebefordras ditt ärende automatiskt till rätt nationellt ansvarigt tvistlösningsorgan.

Detta tvistlösningsorgan tar sedan kontakt med oss och försöker lösa tvisten utan att blanda in domstol. Vid eventuell tvist följer Doodlespot beslut sådant tvistlösningsorgan.

12.3         

Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras enligt punkt 12.2 ovan eller i sista hand av allmän domstol.