DOODLESPOTs INTEGRITETSPOLICY

1. INLEDNING

Hej! Tack för att du har valt Doodlespot!

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk, levande person (t.ex. personnummer, e-postadresser, namn och postadresser) (”Personuppgifter”). Denna Integritetspolicy förklarar inledningsvis huvudsyftena med policyn. Därefter följer mer detaljerad information om vilka Personuppgifter vi behandlar, för vilka ändamål behandlingen sker, vilka rättigheter du har och vart du kan vända dig om du har frågor eller vill lämna klagomål. Det är viktigt att du läser och förstår vår Integritetspolicy innan du använder våra tjänster.

Policyn uppdaterades: 2018-11-18

De ord som anges med stor bokstav i denna Integritetspolicy och som inte förklaras direkt häri, exempelvis Tjänsten, definieras i Användarvillkoren.


VÅR INTEGRITETSPOLICY HAR TRE SYFTEN:

1. Säkerställa att du förstår vilken information vi samlar in med din tillåtelse och vad vi gör, respektive inte gör med den;

2. Förklara hur vi använder den information som du delar med oss för att vi ska kunna bygga en produkt och kunna ge dig en optimal upplevelse med den;

3. Klargöra våra skyldigheter och skydda dina rättigheter samt din integritet.

Nyper AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av Personuppgifter genom Doodlespots digitala kanaler, såsom webbplats, mobila applikationer och/eller andra framtida digitala kontaktytor. Vid användning av Tredjepartapplikationer (se definition under avsnitt 7) kan tillhandahållaren av sådan Tredjepartsapplikation vara personuppgiftsansvarig för sin behandling av Personuppgifter.


2. VILKA PERSONUPPGIFTER HANTERAR DOODLESPOT?

2.1

Personuppgifter är all slags information som kan identifiera en person. När du registrerar dig för Tjänsten kan vi komma att be dig om information såsom ditt namn, användarnamn, lösenord, e-postadress, telefonnummer, födelsedatum, kön, adress, postnummer och land. Om du ansluter till Tjänsten genom att använda inloggningsuppgifter från en Tredjepartsapplikation (enligt definitionen i Användarvillkoren), såsom Google eller Facebook, behöver vi samla in din autentiseringsinformation för Tredjepartsapplikationen, t.ex. användarnamn och krypterade inloggningsuppgifter.

2.2

När du genomför köp via Tjänsten kan din kredit- eller betalkortsinformation (t.ex. korttyp och utgångsdatum) och andra finansiella uppgifter som vi behöver för att behandla din betalning samlas in och lagras av oss och/eller de betalningstjänstleverantörer vi samarbetar med. Vi kan också komma att samla in viss begränsad information, såsom ditt postnummer, mobilnummer och uppgifter om din transaktionshistorik för Tjänsten, i den mån det är nödvändigt för att tillhandahålla Tjänsten. Dessutom förser betalningstjänstleverantörerna oss vanligtvis med viss begränsad information om dig, till exempel en unik så kallad token som gör att du kan göra ytterligare inköp med den information de har lagrat, och ditt korts typ, utgångsdatum och vissa siffror i ditt kortnummer.

2.3

Doodlespot kan komma att tillhandahålla funktioner som är beroende av användning av ytterligare information på din mobila enhet eller som kräver tillgång till vissa tjänster på din mobila enhet som kommer att förbättra din upplevelse. Vi kommer inte att få tillgång till dina bilder eller kamera utan att först få din uttryckliga tillåtelse och vi kommer aldrig att skanna eller importera ditt bildbibliotek eller din kamerarulle. Om du ger oss tillåtelse att komma åt dina bilder eller din kamera kommer vi bara att använda bilder som du specifikt väljer att dela med oss. Du kan använda vår applikation för att välja den eller de bilder du väljer att dela, men vi kommer aldrig att importera bilder som du tittar på, utom de som du uttryckligen delar.

2.4

Doodlespot använder sig av cookies för att bland annat identifiera hur applikationen används. Detta i syfte att underlätta för användaren att använda Tjänsten. Cookien kan inte identifiera användaren personligen utan endast den enhet eller webbläsare som finns installerad på en enhet som används vid besöket. De flesta webbläsare är inställda på att acceptera cookies. Vill du emellertid inte att cookies skall lagras i din dator kan du ställa in din webbläsare så att den meddelar dig när den tar emot en cookie. Då kan du själv avgöra om du skall ta emot den eller inte. För att vår webbplats och onlinetjänster skall fungera optimalt, rekommenderar vi att du accepterar cookies.


3. VAD ANVÄNDER DOODLESPOT PERSONUPPGIFTERNA TILL?

3.1

Doodlespot behandlar endast dina Personuppgifter när det finns ett tydligt syfte och ändamål med behandlingen. Doodlespot behandlar dina Personuppgifter:

3.1.1

för att tillhandahålla, personanpassa och förbättra din upplevelse av Tjänsten och produkter och tjänster (inklusive för produkter och tjänster från tredje part) som görs tillgängliga i Tjänsten, till exempel genom att tillhandahålla special-, person-, eller lokalanpassat innehåll, rekommendationer, funktioner och annonser i eller utanför Tjänsten;

3.1.2

för att kunna genomföra och leverera köp i Tjänsten, inklusive att behandla din betalning eller förhindra eller upptäcka bedrägerier;

3.1.3

för att säkerställa Tjänstens tekniska funktionalitet, utveckla nya produkter och tjänster samt analysera din användning av Tjänsten, inklusive din interaktion med appen, annonser, produkter och tjänster som görs tillgängliga i, är kopplade till, eller erbjuds via Tjänsten;

3.1.4

för att kommunicera med dig för ändamål relaterade till Tjänsten (t.ex. för undersökning av kundnöjdhet), via e-post, notifikationer eller andra meddelanden;

3.1.5

för att kommunicera med dig, antingen direkt eller genom en av våra partners, för marknadsförings- och reklamsyften via e-post, notifikationer eller andra meddelanden (du kan alltid välja att inte få sådan kommunikation);

3.1.6

för att möjliggöra och marknadsföra Tjänsten och andra tjänster eller produkter, antingen inom eller utanför Tjänsten;

3.1.7

för att genomdriva denna Integritetspolicy, Användarvillkoren eller Köpvillkoren som du har accepterat, bland annat för att skydda rättigheter och egendom eller säkerställa säkerhet för Doodlespot, dess användare eller någon annan person, eller upphovsrättsskyddat innehåll i Tjänsten; eller

3.1.8

om vi är skyldiga enligt lag.

3.2

Vi kommer inte att, utan ditt tillstånd, lämna ut dina Personuppgifter till någon utomstående på annat sätt än vad som följer av denna Integritetspolicy.

3.3

I vissa fall använder vi utvalt uppladdat material, såsom bilder, för marknadsföring av vår tjänst. Detta gör vi dock endast om vi först fått ett särskilt samtycke, vilket inhämtas separat och kan återkallas (läs mer om dina rättigheter under avsnitt 5.3).


4. RÄTTSLIG GRUND FÖR PERSONUPPGIFTSBEHANDLINGEN

4.1

Vid registrering av användarkonto ber vi om ditt samtycke till att vi behandlar de Personuppgifter som krävs för att användarkontot ska kunna registreras, vilket betyder att du då godkänner att Doodlespot använder och behandlar dina Personuppgifter i enlighet med vad som beskrivs i denna policy. Samtycke krävs således för användning av appen. Detta samtycke kan när som helst återkallas. Om du inte accepterar innehållet i denna Integritetspolicy ber vi dig vänligen att inte använda Doodlespots digitala kanaler eller Tjänsten.

4.2

Personuppgiftsbehandling vid kommunikation med dig för marknadsföring eller information om nya funktioner eller produkter och tjänster genomför vi med ditt samtycke eller efter en intresseavvägning. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke eller motsätta dig ytterligare kommunikation från oss.

4.3

Vid köp av produkter via Tjänsten är personuppgiftsbehandlingen nödvändig för att Doodlespot ska kunna tillhandahålla och leverera Tjänsten samt fullgöra det avtal som ingås med användarna vid köp.

4.4

Om vi vill använda ditt uppladdade material för marknadsföring av Doodlespots Tjänster och produkter gör vi det endast om vi först fått ditt samtycke till detta.


5. DINA RÄTTIGHETER

5.1

Du har enligt lag rätt att veta hur vi behandlar dina Personuppgifter. Du har rätt att en gång per år kostnadsfritt begära ut uppgifter om vilken information som har sparats eller på annat sätt behandlas av Doodlespot, ett s.k. registerutdrag. En sådan begäran ska vara skriftlig samt undertecknad av dig och skickas till adressen nedan.

5.2

Du har även rätt att begära ut de Personuppgifter som du tillhandahållit oss för att få uppgifterna överförda till en annan personuppgiftsansvarig.

5.3

Du har rätt att närsomhelst återkalla ditt samtycke till personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke, dvs. personuppgiftsbehandling enligt avsnitt 4.1, 4.2 och 4.4 ovan. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi inte att fortsätta behandlingen men eventuellt material som innehåller Personuppgifter (t.ex. bilder) och som redan är i tryck eller i cirkulation kan dock komma att behandlas även efter att samtycket har återkallats.

5.4

Dessutom har du rätt att få dina Personuppgifter raderade, få felaktiga Personuppgifter rättade och begränsa vår behandling av dina Personuppgifter.

5.5

Om du vill utöva dina rättigheter eller har synpunkter gällande hur vi behandlar dina Personuppgifter ber vi att du i första hand kontaktar oss (kontaktuppgifter framgår nedan). Om du är missnöjd med vårt sätt att hantera dina frågor eller klagomål kan du vända dig till behörig tillsynsmyndighet, för närvarande Datainspektionen.

5.6

Du får självklart även gärna höra av dig till oss om du saknar svar på någon fråga efter att ha läst denna Integritetspolicy.

Kontaktuppgifter:

Nyper AB
Örnbogatan 41
167 66 BROMMA

policy@doodlespot.se


6. ÖVERFÖRINGAR TILL TREDJE LAND

Vi för inte över Personuppgifter till tredje land (dvs. ett land utanför EU/EES). Om detta ändå skulle bli nödvändigt, t.ex. om Doodlespot anlitar leverantörer utanför EU/EES för att tillhandahålla tjänster, så vidtar Doodlespot lämpliga skyddsåtgärder för att säkerställa att de överförda Personuppgifterna hanteras enligt gällande dataskyddslagstiftning och denna Integritetspolicy. Doodlespot ingår i så fall avtal med leverantörerna, som förbinder sig att uppfylla de krav som följer av dataskyddslagstiftningen vad gäller tredjelandsöverföringar, t.ex. de bestämmelser som EU-kommissionen har godkänt beträffande skydd för den personliga integriteten.


7. TJÄNSTELEVERANTÖRER OCH TREDJEPARTSAPPLIKATIONER

7.1

Doodlespot kan komma att anlita oberoende leverantörer för tjänster i anslutning till våra digitala kanaler eller Tjänsten. Dessa leverantörer kan hantera Personuppgifter och behöver ibland begränsad tillgång till Personuppgifter som är insamlade via de digitala kanalerna eller Tjänsten. Vi kommer alltid att sträva efter att begränsa sådan tillgång till Personuppgifter och endast dela information som skäligen behövs för att leverantörerna ska kunna utföra sitt arbete eller tillhandahålla sina tjänster. Vi kommer även kräva av dessa leverantörer att de (i) skyddar dina Personuppgifter i enlighet med denna Personuppgiftspolicy och (ii) inte använder eller avslöjar dina Personuppgifter i något annat syfte än att tillhandahålla oss avtalade produkter eller tjänster.

7.2

Doodlespot är integrerad med applikationer, webbplatser och tjänster från tredje parter (”Tredjepartsapplikationer”), i syfte att göra innehåll, produkter och/eller tjänster tillgängliga för dig. Om du loggar in med en Tredjepartsapplikation på Doodlespot kan viss information, såsom sparat innehåll och din aktivitet, delas automatiskt mellan Tredjepartsapplikationen och Doodlespot.

En Tredjepartsapplikations användning av information som den har samlat in från dig (eller som godkänts av dig) styrs av Tredjepartsapplikationens integritetspolicy och dina inställningar på den aktuella tjänsten. Doodlespots användning av sådan information som samlats in via Tredjepartsapplikationer regleras av denna Integritetspolicy.


8. HUR LÄNGE SPARAS PERSONUPPGIFTERNA?

8.1

Doodlespot sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för behandlingens ändamål.

8.2

Doodlespot sparar dina Personuppgifter så länge du är registrerad användare. Om du väljer att avsluta ditt konto hos Doodlespot, kommer vi att radera de Personuppgifter som berör dig.

8.3

Om vi behandlar dina Personuppgifter för att kunna kommunicera med dig i marknadsförings- eller informationssyfte med stöd av ditt samtycke eller efter en intresseavvägning behandlar vi Personuppgifterna till dess du återkallar ditt samtycke eller till dess du begär att vi ska ta bort Personuppgifterna. Viss information kan vi behöva spara längre på grund av krav som ställs på oss enligt lag, t.ex. för bokföring av köp som du genomfört via Tjänsten.

8.4

Den analysdata som samlas in av Google Analytics sparas i 26 månader och raderas därefter automatiskt.


9. SÄKERHET

Doodlespot vidtar alla lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda Personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring eller förstörelse. Det innebär dock alltid en risk att lämna ut Personuppgifter via digitala kanaler då det inte helt går att skydda tekniksystem från intrång.


10. ÄNDRINGAR I INTEGRITETSPOLICYN

Integritetspolicyn kan komma att uppdateras, t.ex. med anledning av att vi utvecklar våra affärsprocesser eller p.g.a. ändringar i lagstiftning. På denna sida visas alltid den aktuella versionen av policyn.