DOODLESPOTs ANVÄNDARVILLKOR

Välkommen till Doodlespot! Vi är glada att du vill ta del av våra tjänster. Innan du kommer igång vill Vi att du först godkänner våra Villkor och regler. Villkoren beskriver dina juridiska rättigheter och skyldigheter när Du nyttjar våra tjänster. Det är därför viktigt att du läser igenom dem noga innan du går vidare.

1. ANVÄNDARVILLKOR FÖR DOODLESPOT

Villkoren uppdaterades 2018-11-08

1.1

Dessa Användarvillkor utgör ett juridiskt bindande avtal (”Användarvillkor”, ”Villkor”) mellan Nyper AB, ägare och utvecklare av Doodlespot (Nyper kommer i det följande refereras till som ”Doodlespot”, “Vi”, “Oss”, “Våra”) och varje användare (”Du”, ”Din”) av Doodlespots applikation (App) eller webbplats; www.doodlespot.se, avseende Din användning av någon Doodlespot-tjänst, programvara och Tjänster som tillhandahålls till dig genom Appen och/eller via webbplatsen (tillsammans kallade ”Doodlespot-tjänsten” eller bara ”Tjänsten”)

1.2

Avtalet består av två delar, (A) Användarvillkor och (B) Doodlespots Integritetspolicy. Då dessa tillsammans utgör ett bindande avtal mellan dig och Doodlespot är det viktigt att Du tar dig tiden att noggrant läsa igenom dem.

1.3

Genom att använda Tjänsten godkänner och förbinder Du dig att följa dessa Villkor. Villkoren utgör ett juridiskt avtal mellan dig och Doodlespot och styr ditt användande av Tjänsten. Du får endast använda dig av Tjänsten om Du följer dessa Villkor, så Du bör läsa igenom dem noggrant innan Du börjar använda dem.

1.4

För att kunna använda Doodlespot-tjänsten måste Du (i) ha fyllt 16 år eller den högre ålder som föreskrivs enligt tillämplig lag, och vara myndig i ditt hemland eller fått en målsmans godkännande, (ii) i övrigt ha rätt att ingå ett bindande avtal med oss och inte vara förhindrad från att göra det under några tillämpliga lagar. Du lovar också att all information som du skickar till Doodlespot i samband med registreringen är sann, korrekt och fullständig och du åtar dig att se till att den fortsätter att vara det.


2. ANVÄNDNINGEN AV DOODLESPOT

2.1

För att använda Tjänsterna kan Du behöva registrera ett användarkonto ("Konto") och uppge viss personlig information (såsom användarnamn, e-post och/eller lösenord – kollektivt benämnt "Inloggningsuppgifter"). Om Du använder Tjänsterna utan att registrera ett Konto garanterar Vi inte att skapade och sparade verk finns kvar vid senare tidpunkt.

2.2

Du ansvarar själv för att hålla Dina Inloggningsuppgifter och alla aktiviteter som äger rum på ditt Konto hemliga. Du samtycker till att använda starka lösenord (en kombination av versaler, gemener, nummer och symboler), och att skydda Dina inloggningsuppgifter för att förhindra obehörig tillgång till ditt Konto. Du accepterar att omedelbart meddela Doodlespot om ditt Konto har använts utan ditt godkännande eller om säkerhetsproblem har uppstått. Doodlespot ansvarar inte för förlust eller skada som uppkommit till följd av att Du inte har följt ovanstående förpliktelser.

2.3

Vi förbehåller Oss rätten att när som helst och oavsett Villkor vägra vem som helst tillgång till Tjänsten.

2.4

All personlig information som Du lämnar till Oss för att nyttja Tjänsten kommer samlas in och behandlas i enlighet med vår Integritetspolicy.

2.5

Om Du gör en betalning till Oss Via Appen eller webbsidan godkänner Du Våra Köpvillkor.


3. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

3.1

Tjänsten innehåller innehåll som ägs eller licensieras av Doodlespot (”Doodlespot-innehåll”). Doodlespot-innehåll skyddas av lagstiftning som rör bland annat upphovsrätt, varumärken och affärshemligheter och, när det gäller förhållandet mellan dig och Doodlespot, är det Doodlespot som äger och behåller alla rättigheter till Doodlespot-innehåll och Tjänsten. Du får inte ta bort, ändra eller dölja information om upphovsrätt eller varumärken, eller andra skyddade rättigheter vid eller i Doodlespot-innehåll. Du får inte reproducera, modifiera, anpassa, basera arbete på, iscensätta, visa, publicera, distribuera, överföra, sända, sälja, licensiera eller på annat sätt utnyttja Doodlespot-innehållet.

3.2

Doodlespots namn och logotyp är varumärken som tillhör Doodlespot och får inte kopieras, imiteras eller användas, helt eller delvis, utan föregående skriftligt tillstånd från Doodlespot.

3.3

Du ansvarar själv för att det innehåll Du laddar upp på Doodlespot inte gör intrång i annans rättigheter, såsom exempelvis bildrättigheter.

3.4

Doodlespot gör, utöver vad som framgår av dessa Villkor, inga ägaranspråk på något innehåll som Du publicerar på eller via Tjänsten. I stället ger Du Oss, genom att använda Tjänsten, en icke-exklusiv, fullt betald och royaltyfri, överföringsbar, global licens, som kan underlicensieras, till det innehåll som du publicerar på eller via Tjänsten (”Innehållslicens”). Tanken med licensen är att Doodlespot i marknadsföring av Doodlespots tjänster, kan komma att använda innehåll av detta slag i syfte att inspirera andra användare samt att sprida barns kreativitet. Du kan närsomhelst återkalla Innehållslicensen genom att sända Oss ett e-post till info@doodlespot.se. Innehållslicensen kommer även att upphöra om Du tar bort ditt skyddade innehåll eller avslutar ditt konto.

3.5

När Du tar bort skyddat innehåll, tas det bort på ett sätt som liknar det när Du tömmer datorns papperskorg. Du är dock införstådd med att borttaget innehåll kan finnas kvar i säkerhetskopior under en rimlig tid (men inte är tillgängligt för andra).


4. ÄNDRINGAR AV VILLKOREN

Doodlespot förbehåller sig rätten att när som helst i tiden göra ändringar i dessa Villkor, såsom men inte begränsat till, ändringar av innehåll, access och priser. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på Doodlespot.se och i Appen. Information om när Villkoren senast uppdaterats ska framgå tydligt av Villkoren. Det ankommer på användaren att hålla sig uppdaterad gällande eventuella ändringar av Villkoren.


5. TREDJEPARTSAPPLIKATIONER

Doodlespot är integrerad med applikationer, webbplatser och tjänster från tredje parter (”Tredjepartsapplikationer”), i syfte att göra innehåll, produkter och/eller tjänster tillgängliga för dig. Dessa Tredjepartsapplikationer kan ha egna användningsvillkor och integritetspolicyer och Din användning av dessa Tredjepartsapplikationer styrs av och är föremål för sådana villkor och integritetspolicyer. Du förstår och accepterar att Doodlespot inte står bakom och inte ansvarar för beteenden, funktioner eller innehåll i någon Tredjepartsapplikation eller för någon transaktion som Du eventuellt ingår med tillhandahållaren av sådana Tredjepartsapplikationer. Mer information finns i vår integritetspolicy.


6. GARANTI- OCH ANSVARSFRISKRIVNINGAR

Doodlespot eftersträvar att alltid hålla Våra Tjänster uppdaterade, men kan inte garantera att informationen är korrekt och fullständig vid alla tillfällen. Tjänsten och Doodlespot-innehållet tillhandahålls i befintligt skick. Doodlespot friskriver sig så långt som möjligt från allt ansvar och alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, vad avser Tjänsten, Doodlespot-innehållet, användarinnehåll, eller säkerhet i samband med överföring av information till Doodlespot eller via Tjänsten.

Doodlespot vidtar alla rimliga åtgärder för att se till att Våra Tjänster är fria från virus och defekter. Emellertid kan Vi inte garantera att användningen av Doodlepsot kommer fungera felfritt. Det är därför viktigt att Du ser till att hämta hem eventuella uppdateringar för Appen och att ett tillförlitligt säkerhetsprogram finns installerat när du använder webbplatsen så att eventuella skadliga program upptäcks.

För att lagra det innehåll Du publicerar på Doodlespot använder Vi oss av en molnbaserad lagringstjänst hos Google drive. I enlighet med Googles användarvillkor tar Doodlespot inget ansvar för att lagringen av ditt innehåll består. Inte heller ansvarar Doodlespot för om lagringen misslyckas till följd av tekniska fel såsom, men inte begränsat till, fel på datorförbindelse eller nätverk. Du ansvarar själv för säkerhetskopior av ditt innehåll.

För att vi på Doodlespot ska veta att Du fortfarande önskar nyttja Våra Tjänster har vi ett krav på aktivitet under en period om 365 dagar. För att säkerställa att ditt konto finns kvar måste Du därför någon gång under denna period ha loggat in med Din användare annars kan ditt konto komma att stängas ner. Det går givetvis alltid att skapa ett nytt konto om så skulle ske.


7. FULLSTÄNDIGT AVTAL

7.1

Dessa Användarvillkor tillsammans med vår Integritetspolicy utgör det fullständiga avtalet mellan dig och Doodlespot avseende Din användning av Tjänsten.

7.2

Tillämpningen och tolkningen av dessa Användarvillkor ska ske utifrån svensk rätt. Eventuell tvist med grund i dessa Användarvillkor ska avgöras i svensk allmän domstol.